Adatvédelmi tájékoztató

A Gyál Horgász Egyesület („Gyáli Horgászpark”) mint a www.gyalihorgaszpark.hu domainen elérhető, vállalati weboldal („Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Gyáli Horgászpark az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek („Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál vagy a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe („Felhasználó”).

A Gyáli Horgászpark ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

A szolgáltató neve: Gyál Horgász Egyesület
A szolgáltató székhelye: 2364 Ócsa Katona József utca 54.
Adószáma: 18664366-1-13
Központi e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A szerződés nyelve: magyar2. A kezelt adatok

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Gyáli Horgászpark csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldalon történt regisztrációjával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám néhány funkció eléréséhez (pl. hírlevél feliratkozás, kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül), több személyes adat megadása is szükséges.

A Gyáli Horgászpark a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe hírlevelet vagy szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.3. Az adatkezelés célja

A Felhasználóról a Gyáli Horgászpark által nyilvántartott adatok, a Gyáli Horgászpark által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Gyáli Horgászpark, vagy a Felhasználó és a Gyáli Horgászpark partnerei között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja a Felhasználókkal való kapcsolattartás szolgáltatások igénybevételével, illetve információk nyújtásával kapcsolatban.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet nevének, e-mail címének megadásával vagy a regisztráció alkalmával ad meg a Gyáli Horgászpark számára.5. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat a Gyáli Horgászpark addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri.6. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokat elsődlegesen a Gyáli Horgászpark munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi A Gyáli Horgászpark-t az adat továbbítására.)7. A Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Felhasználó bármikor jogosult az adatainak hozzáférését, helyesbítését, törlését, elfeledését, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatóságot. Amennyiben ehhez segítséget kér, A Gyáli Horgászpark budapesti irodájához fordulhat. A Gyáli Horgászpark az irodába beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.8. Jogorvoslati lehetőségek

A Gyáli Horgászpark arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.9. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

Az Európai Uniós törvények értelmében a Gyáli Horgászpark felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. „cookie”-kat, „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.

A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az esetleges szolgáltatás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.11. Egyebek

A Gyáli Horgászpark a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más Weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ha a Gyáli Horgászpark a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Gyáli Horgászpark kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A Gyáli Horgászpark a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén A Gyáli Horgászpark a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Gyáli Horgászpark nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A Gyáli Horgászpark bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Gyáli Horgászpark a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.


Hatályos: 2022. január 04.
https://www.gyalihorgaszpark.hu